Hore
Príručka k programu

Obsah

 1. Ako pridám nových užívateľov do mojej firmy? Ako pridám nového kolegu?
 2. Ako zmením kolegovi užívateľské práva?
 3. Ako zmažem kolegu z mojej firmy?
 4. Ako zmením číslo faktúry? Ako zmením číslo dokladu?
 5. Ako posuniem číslovanie dokladu?
 6. Ako nastavím číslovanie dokladov?
 7. Ako si zmením údaje mojej firmy?
 8. Kde nastavím kontaktný telefón a email, čo chcem mať na faktúre?
 9. Kde si nastavím bankový účet na faktúru? Kde si nahodím všetky moje bankové účty?
 10. Nastavenia tlače: Ako nastaviť, aby pri tlači faktúry netlačilo www adresu, hlavička a päta...
 11. Mám dohodnuté splatnosti s dodávateľmi aj odberateľmi. Kde si nastavím predvolenú splatnosť, ktorú mi bude samé dávať na faktúry?
 12. Kde si môžem zmeniť meno?
 13. Kde si môžem zmeniť heslo?
 14. Kde si môžem zmeniť svoj email?
 15. Kde si môžem skontrolovať históriu svojich prihlásení?
 16. Kde si môžem pozrieť históriu, čo sa dialo v mojej firme?
 17. Ako si môžem pozrieť čo sa dialo s dokladom X?
 18. Čo keď bude niekto hádať moje heslo?
 19. Ako sa dostanem na výber firmy - prvú obrazovku?
 20. Ako si pridám logo firmy, spodný reklamný banner a pečiatku na faktúru?
 21. Čo znamená "Hlavný"?
 22. Chcem hľadať podľa dátumu splatnosti ale nemám to vo filtri. Čo teraz?
 23. Ako si pridám stĺpec do zoznamu? Ako zmažem stĺpec zo zoznamu?
 24. V čísle dokladu mi píše duplicitné počítadlo. Ako to opraviť?
 25. Ako rýchlo prepísať poznámku na doklade alebo text položky na faktúre?
 26. Ako si pozriem pohyby jedného konkrétneho tovaru?
 27. Ako si pozriem kto editoval príjemku?
 28. Ako prepojiť ERP na program?
 29. Kde nastavím, že som už platca DPH? Čo treba všetko nastaviť ak som už platca alebo neplatca DPH?
 30. V príjemke a dodacom liste nepotrebujem niektoré stĺpce a niektoré by mohli byť širšie...
 31. Sklad: ktorá cena je ktorá - nadobúdacia cena, nákupná cena, skladová cena, predajná cena, bez DPH a s DPH, tovarová karta a tovar na sklade.
 32. Čo je Hodnota a čo je Cena? A čo je Suma?(označovanie stĺpcov v programe)
 33. Export Import do Vášho eshopu na webareal.sk
 34. Adresa dodania je iná ako sídlo firmy. Chcem to na faktúre.
 35. Ako postupovať pri inventúre skladových zásob na konci roka
 36. Mínusové skladové ceny
 37. Nulový sklad - Faktúra a dodák pred vydaním zo skladu
 38. Prílohy k dokladom
 39. Generovanie faktúry zo skladu, Generovanie príjemky/výdajky z objednávky
 40. Zberná faktúra, Zberná výdajka (dodák)
 41. Export do Excelu
 42. Import zákazníkov, odberateľov, dodávateľov z Excelu
 43. Import skladových kariet z Excelu - aj update
 44. Import počiatočného stavu skladu z Excelu
 45. Import položiek z excelu do príjemky/výdajky/objednávky
 46. Limitné stavy tovaru na sklade a generovanie vyšlej objednávky
 47. Rezervácie tovaru z objednávky
 48. Grafy
 49. Komis, komisionálny predaj, ako na to